martes, 8 de marzo de 2011

Máis mentiras do goberno de Evencio

O goberno municipal trata de salir dunha mentira con outra

Carballo, martes, 8 de marzo de 2011.- Produce estupor comprobar a pouca consideración en que o goberno carballés ten ós seus conveciños. Debe pensar que somos parvos, pois só así se explica que pretenda ocultar unha mentira con outra. Este goberno non está ó nivel que os carballeses merecen. Xa non se trata só de incompetencia, senón de algo moito máis grave: o goberno minte ós cidadáns sin rubor nin remordimento.

Así sucede no caso dos vehículos cedidos pola DXT no seu día para mellorar a seguridade, que siguen agochados nunha nave municipal dende hai un ano. En lugar de dar explicacións e asumir responsabilidades sobre ese abandono, o goberno municipal dedícase a lanzar lixo ós que descubren as súas maniobras de ocultación, empeorando a súa mentira con outra máis gorda.

Hai un ano, o goberno presentou eses vehículos anunciando que con eles se melloraría a seguridade e que a policía carballesa disporía deses vehículos “de xeito permanente”. Agora xa sabemos o que significa “permanente”: que os coches estarían durante todo un ano “permanentemente” aparcados nunha nave, sen ningún tipo de uso. Xa que logo, non é certo que a Policía local utilizara eses vehículos en todo ano (non hai ningún parte de uso deses vehículos, nin foron vistos durante este ano cumplindo algunha función). Tamén é rotundamente falso que eses vehículos se prestaran a outros concellos, como dixo o concelleiro para tratar de enmascarar a “desaparición” deses automóviles da circulación. De ser así, o concelleiro poderíao demostrar co documento de cesión temporal a eses concellos. Pero nin existe tal documento, nin existiu nunca esa falsa cesión.

Denunciamos a demagoxia barata do goberno, cando acusa ó PP de querer “cazar” ós conductores. Non, señor concelleiro. Os únicos que van de caza parecen ser vostedes. Humildemente, o único que pide o PP é que se utilicen os recursos públicos dispoñibles para o servizo de todos, porque foron adquiridos cos cartos de todos e a todos nos costa ganar o noso pan (salvo a vostedes, polo que se ve). Se o goberno mellor pagado da historia non sabe ou non quere utilizar os medios que tén á súa disposición, mellor que se bote a un lado e lle deixe a responsabilidade a outros.

Neste caso, é evidente que eses vehículos servirían para mellorar a seguridade, que ten moito que mellorar en Carballo. Por exemplo, poderían utilizarse para vixiar determinadas carreteras e pistas de acceso e saída de Carballo que están sendo utilizadas para facer "carreiras" ilegais, e onde hai queixas de veciños pola velocidade temeraria á que circulan determinados vehículos. Pero o goberno local nunca dou ningunha orde nin tivo plans de uso de ese material para esa función nin para ningunha outra. Os controis de alcoholemia e radar efectuados o ano pasado, aos que alude o concelleiro cando pretende confundir (tomándonos outra vez por parvos), non foron realizados por eses vehículos, senón pola Garda Civil.

Volvemos a insistir: se o goberno ten algúnha proba do que afirma, debera probalo con documentos. A súa credibilidade está baixo mínimos. Convénzanse: unha mentira, por repetila e incluso cambiala moitas veces, nunca chega a facerse verdade

domingo, 6 de marzo de 2011

O CONCELLO NON UTILIZA OS VEHICULOS POLICIAIS

O PP DENUNCIA QUE O CONCELLO NON UTILIZA OS VEHICULOS POLICIAIS CEDIDOS POLA DXT HAI UN ANO.

Os vehículos adaptados para usos policiais permanecen gardados co resto dos vehículos inmovilizados pola policia local sen cumplir ningunha función.


Carballo, 5 de marzo 2011.- Dende hai un ano, cando o goberno municipal fixo propaganda da súa cesión, os coches especialmente adaptados para usos policiais de control e vixiancia do tráfico e a seguridade vial, non realizan ningunha das funcións para as que están especialmente adaptados.

Despois de coñecer as dificultades que tiveron os coches da policia local para superar as correspondentes inspeccións da ITV, polo seu deficiente estado de mantemento, agora descúbrese que o material cedido pola DXT non se utiliza pola desidia e incompetencia do goberno municipal.

A infrautilización dos recursos humanos e os medios materiais é unha das razóns que explica a situación de deterioro da seguridade no concello de Carballo,e o malestar dos membros da policia local cos séus responables políticos.

O goberno municipal, eludindo a súa responsabilidade, enganou os carballeses cando afirmaron que os vehículos estaban sendo prestados a outros concellos para que os utilizaran. A realidade e que non están en funcionamento e permanecen agochados nunha nave municipal .

Dende o PP de Carballo, reclámanse as oportunas explicacións e responsabildades por esta situación totalmente inxustificable , cando é mais que evidente que a posta en funcionamento de este tipo de medios de control mellorarían a seguridade vial e o control nas vías públicas do noso concello.

viernes, 4 de marzo de 2011

EVENCIO, ¡MENOS OPTIMISMO E MAIS REALISMO!

A realidade desminte tódolos días as valoracións optimistas do goberno.

O PP RECLAMA DO ALCALDE MENOS OPTIMISMO E MAIS REALISMO E ACTUACIONS CONCRETAS NA SEGURIDAD CIDADAN.

Carballo. 4 marzo 2011.- A concelleira Marga Varela, representante do PP de Carballo na comisión municipal de seguridade, ven de facer unhas declaracións nas que puxo de manifesto que cada día a realidade de Carballo desminte o balanzo positivo e optimista que sobre a seguridade cidadán no noso concello fixo o goberno carballés.

De novo os ataques continuados e repetidos en instalacións públicas, os danos as propiedades privadas, as pelexas na rúa e os pequenos roubos a persoas e locais están a orde do día sen que se aprecie un cambio de actitude dende o goberno ou o alcalde de carballo, que continúa a observar toda esta situación sen tomar ningunha medida para enfrontar esta preocupante inseguridade entre os cidadáns.

A seguridade cidadán e unha responsabilidade compartida por todos e o conxunto da sociedad debe colaborar e mellorar esta situación, pero as responsabilidades políticas tenas o goberno que en 8 anos non fixo nada para atallar os problemas que agora se acumulan: nin acometeu a necesaria reordenación do cadro de mandos, nin fixeron nada para acadar a rátio recomendada de 1 policía por cada 1.000 hbts, incumpriron os compromisos en materia laboral cos axentes e na actualidade en vez de estar traballando todos xuntos para mellorar a vixiáncia e a seguridade en Carballo, están enfrontados nos tribunais por cuestións laborais.

A concelleira dixo que independente das causas externas , a mala xestión do departamento de Policía ven a agravar esta situación, por canto temos un responsable político na fase final do seu mandato, que xa non ten ningunha autoridade nin iniciativa para enfrontarse ao problema namentras o alcalde non toma as rendas desa delegación e continúa coa propaganda e a falla de decisións.

miércoles, 23 de febrero de 2011

Ó SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARBALLO

JUAN CARLOS CASTRO POMBO, concelleiro do grupo municipal do Partido Popular, ante Vde. comparezo e digo:
Que, por precisalo para o desenvolvemento da miña función como concelleiro desta Corporación municipal, ó amparo do artigo 14 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamiento e réximen xurídico das Entidades locais,

Reitero a solicitude de que me sexa entregada copia da liquidación, se existe, dos Presupostos Municipais correspondentes ó exercicio 2010.

Carballo, 23 de febreiro de 2011.

Moción sobre os presupostos 2011

Ó PLENO DO CONCELLO DE CARBALLO


JUAN CARLOS CASTRO POMBO, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, ó abeiro do disposto nos artigos 91 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presento a seguinte MOCION instando ó goberno á presentación dos Presupostos para o ano 2011:

Exposición de Motivos:

A Lei de Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004) obriga ó alcalde a remitir ó Pleno os presupostos do ano seguiente antes do 15 de outubro de cada ano (artigo 168.4), de xeito que, tras a publicación e resolución de alegacións, sexan aprobados definitivamente antes do 31 de decembro do ano anterior ó exercicio no que deban aplicarse (artigo 169.2).

Ante a presión do grupo municipal do PP para que o alcalde cumplira coas obrigas legais, o día 13 de xaneiro de 2011 o Sr. Ferrero comprometeuse pública e expresamente a que o borrador dos Presupostos para 2011 “estea este mes [xaneiro] a disposición dos grupos municipais para o seu debate”. Pasado o mes de xaneiro que o propio alcalde se daba como prazo, vai rematar febreiro e seguimos sin borrador nin presupostos.

Unha vez máis, o alcalde incumple a súa palabra, sin ningún tipo de explicación da súa incapacidade, nin causa que xustifique a demora na presentación das contas, posto que ten a maioría suficiente para aprobalas no Pleno.

A explicación desta demora debe buscarse en que, tras oito anos de goberno de Evencio Ferrero en Carballo, a pésima situación económica do Concello impide cadrar as contas. Proba desta situación é que, por primeira vez na historia do Concello, o resultado presupostario do ano 2009 foi negativo. E á vista da nefasta xestión económica do goberno municipal, moito nos tememos que “consiga” repetir o mesmo resultado negativo na liquidación dos presupostos de 2010.

Esta situación económica, por moito que o alcalde queira vendernos, non ten que ver coa crise, posto que xa pasamos antes por crises semellantes ou peores, que se superaron sin déficit das arcas públicas municipais, gracias a unha boa xestión dos recursos disponibles por parte de gobernos responsables. Neste caso, o resultado económico das contas, mal que lles pese, débese ó “mérito” exclusivo do goberno municipal, pola súa xestión irresponsable do diñeiro de todos.

Por todo o exposto, o grupo municipal do PP de Carballo propón que o pleno da corporación adopte o seguinte ACORDO:

O pleno da corporación municipal insta ó grupo de goberno a que, á maior brevidade, presente ós distintos grupos municipais a proposta de Presupostos municipais para o ano 2011, para o seu debate no próximo pleno que se celebre no mes de marzo.

Carballo, 23 de febrero de 2011.

lunes, 21 de febrero de 2011

Evencio falsea a realidade unha vez máis

Con motivo da defensa que no día de onte facía o alcalde de Carballo Evencio Ferrero, da política deportiva municipal, e en contestación ós puntos dos que facía referencia, queremos decir:
  • Acusa o alcalde do BNG que o PP falsea a realidade, pois unha vez máis queremos decir que Evencio é quen falsea a realidade, porque non explica o gasto real do deporte en Carballo, sólo chegou a dar o gasto que se fai dende o Padroado, pero non explica o gasto para os carballeses a través do Concello, con convenios feitos ó criterio do Alcalde.


  • Explica que existen entidades que constitúen exemplo nas actividades non só provincial senon a nivel galego, pero o que non aclara é que non hay convenios firmados con todas elas, senon coas que o alcalde elixe baixo o seu único criterio.


  • En canto a comparativa de números con respecto ó ano 2003, decir que o alcalde debe recordar que dende entonces pasaron xa 8 anos, gobernados polo BNG, en donde durante 3 foi o propio alcalde quen asumiu a concellería de deportes, pero en todos estos anos non foi quen de presentar un balance claro e positivo de deporte, senon todo o contrario, un despilfarro que na piscina Vila de Noia con casi 1 millon de euros gastados por encima do presuposto inicial, unha recuperación do circuito de velocidade con graves perjuicios para os carballeses, donde lle perdonou unha indemnización de casi 300.000 euros a unha empresa por incumplir un contrato, unha inversión en paneles solares na piscina Carballo Calero e que a dia de hoxe non conseguiron rebaixar o custe de energía da misma, e tamén cabe recordar a sustitución do cespede artificial no campo de fútbol das eiroas, no que se mellorou a superficie pero está impracticable en dias de choiva. E como non, recordar que dende fai 4 anos un sobrecoste añadido no deporte, un concelleiro de deportes con adicación exclusiva por primeira vez na historia de Carballo.


  • Creemos que o Alcalde debe explicar cómo se vai a alixeirar a lista de espera para cursos nas nosas piscinas, el algúns casos de uns 18 meses, ou cal foi o coste final da reforma da piscina Vila de Noia, ou se vai a solucionar o problema da superficie do campo de fútbol das Eiroas, ou se vai a facer un reparto xusto e claro nas subvencións en deporte, etc.


E por último, non entendemos que non sexa a propia concellería de deportes a que publique a súa opinión sobre a política deportiva municipal, e sexa o alcalde quen publique. ¿Cal é a labor do concelleiro de deportes no noso concello? ¿Non ten nada que decir a este respecto o concelleiro? ¿Con qué labor se xustifica esta concellería con un custo de máis de 20.000 euros para os carballeses cada ano?.

miércoles, 26 de enero de 2011

O PP DE CARBALLO RECORDA...

O PP DE CARBALLO RECORDA QUE O UNICO QUE PACTA CON QUE SEXA PARA CONSEGUIR A ALCALDIA É O BNG, COMO XA TEN FEITO NO PASADO

Carballo, 26 de xaneiro de 2011.- O PP de Carballo, lémbralle o alcalde, que, a diferenza con el, no pasado renunciamos a facer pactos interesados, escollendo a honra sen alcaldía, antes que unha alcaldía a calqueira prezo.
O Túnel da rúa Coruña é a demostración permanente do que tiveron que pagar tódolos carballeses polos pactos cos que o Evencio Ferrero acadou a alcaldía de Carballo.
O PP pídelle o alcalde que si o que lle está a ofrecer os carballeses o BNG e un goberno co PSOE, outro novo bipartito, que se presenten xuntos e non enganen os carballeses. Evencio debe aclarar antes das eleccións en qué condicións vai pactar e canto lle van a costar os seus pactos os veciños de Carballo.
Os carballeses saben que os seus pactos sempre se fixeron utilizando os recursos públicos. Os apoios para o BNG sempre se ganaron, poñendo os seus tenentes de alcalde coma os concelleiros mellor pagados da corporación
Dende o PP de Carballo non temos ningunha dúbida que Ferrero volverá a pactar con quén faga falla para seguir amarrado o sillón de alcalde, e a súa traxectoria así o confirma.
O mesmo que en Galicia, o PP de Carballo, o únicos pactos que fará serán cos carballeses, coa austeridade, coa boa xestión e co compromiso de gobernar de xeito responsable contando sempre a verdade os veciños.
Os carballeses non van decidir entre esquerdas e dereitas como pensa Ferrero senón entre pasado e futuro.O modelo do goberno de socialistas e nacionalistas , o de Ferrero = Zapatero, xa ten demostrado que non aporta mais que deficit, despilfarro e paro.
Os carballeses saben que o que terán que decidir é si van seguir apoiando gobernos bipartitos responsables da peor crise da nosa historia, ou si se decidiran polos gobernos da boa xestión económica, da austeridade e da creación de emprego.

lunes, 8 de noviembre de 2010

O PP DE CARBALLO TEN PRESENTADO SUXERENCIAS PARA MELLORAR O PLIEGO DE CONTRATACION DA ESCOLA INFANTIL

Dentro do plazo legalmente establecido, o grupo municipal do PP de Carballo, unha vez publicado o pliego para a contratación da obra da escola infantil, ten presentado unha serie de suxerencias que persiguen mellorar o proceso de contratación e a execución das obras da nova escola infantil de Carballo.

Dentro de estas destaca o aumento do plazo para recibir ofertas en 13 días. O que se persigue é mellorar as posibilidades de recibir ofertas máis ventaxosas por parte do maior número de empresas. De este xeito evitaránse erros cometidos no pasado por obligar os ofertantes a facer unha oferta nun tempo moi limitado.

Tamén se propón incluir o criterio do fomento do emprego , para a selección do adxudicatario.Tendo en conta o volumen da obra a realizar, e imprescindible que dende a adminsitración local se potencie, nas súas obras, a creación de emprego entre os desempregados da nosa comarca. Este criterio debería ser adoptado polo concello de Carballo de xeito permanente en todos os procesos de contratación que inicie.

Proponse ademáis o establecemento de un mínimo de puntuación a acadar para evitar problemas futuros na execución material da obra, e que non se repitan episodios nos que por defectos na presentación de ofertas a adxudicación recaiu en empresas cuxas propostas técnicas eran claramente insuficientes. A fixación de un mínimo de puntuación elimina as ofertas pouco axeitadas.

A Continuación pode ver o pliego de alegacións.

Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE CARBALLO

ALBERTO SUEIRO PASTORIZA, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, ante a Xunta de Goberno Local comparezo e, como mellor proceda, digo:

O pasado día 25 de outubro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adiante, PCAP) que rexerá a adxudicación da obra ”Escola Infantil, situación: parcela n.º 17, polígono n.º 9 do PXOM, Carballo” (OBR. 30/2010).

Dentro do período de exposición pública do PCAP, formulo as seguintes ALEGACIÓNS e SUXERENCIAS a fin de que se modifiquen varios aspectos do PCAP, con base nas consideracións que se expoñen de seguido:

I.- Evitar posibles confusións e dudas interpretativas en canto ó prazo de presentación de proposicións.

Na cláusula 11.1 do PCAP establécese que “las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del CCC [cuadro de características del contrato], dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (Art. 143.2 LCSP)”. Este prazo parece contradecirse co que se establece no citado epígrafe 7 do CCC, que concede un prazo de presentación de proposicións de só trece días. Certo que a mesma cláusula, no párrafo segundo, establece que no suposto de que o expediente se declare de tramitación urxente o prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, pero non se aclara nesta cláusula se estamos nese caso, o que obriga a revisar todo o Prego para saber se nos atopamos nun procedemento de tramitación urxente ou ordinaria (cando o máis claro e sinxelo sería establecelo directamente na mesma cláusula 11). Esta redacción resulta farragosa e pode dar lugar a confusións, provocando que queden excluidos licitadores por presentar ofertas fóra de prazo, como xa ten ocorrido noutras ocasións.

En aras de facilitar unha maior concurrencia de licitadores (que redundará en mellores ofertas, prezos máis baixos e mellor calidade da obra), e para evitar interpretacións do PCAP que lesionen os dereitos dos interesados, entendemos que o prazo a aplicar debe ser o maior dos dous mínimos posibles, é decir, 26 días naturais. Supoñemos que, despois de sete anos que leva o goberno local prometendo a construcción dunha nova escola infantil, non será problema que o prazo de presentación de ofertas sexa de 26 días en lugar de 13. Por outra banda, este é o criterio xeral que contempla o artigo 143.2 da LCSP (citado na devandita cláusula do PCAP), cando sinala que “en los contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días”, co que a remisión do PCAP a este precepto ven a reforzar o argumento.

Por consiguiente, propoñemos que se modifique o Prego de Cláusulas no sentido de que o prazo de presentación de ofertas sexa o mínimo do procedemento de tramitación ordinaria (vinteséis días naturais), modificando tamén os restantes prazos do PCAP que non se acomoden á tramitación ordinaria do expediente de contratación.

II.- Carencia de xustificación dos criterios de adxudicación do contrato.

O artigo 93.4 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, ordena que no expediente de contratación se xustifiquen os criterios que se terán en conta para adxudicar o contrato.

Neste caso, na providencia de inicio do expediente de contratación, suscrita polo concelleiro delegado de contratación D. José Antonio Viña Patiño en data 7-10-2010, únicamente se indican os criterios de adxudicación (divididos en tres apartados: proposta económica [40%], reducción de prazos [10%] e plan de execución da obra [50%]), pero non se xustifica en modo algún o porqué de adoitar eses criterios e non outros, nin o peso relativo de cada un deles na puntuación global.

Esa ausencia de xustificación no expediente tamén é posta de manifesto polo Secretario Municipal no seu informe de data 8-10-2010.

En consecuencia, o expediente de contratación adolece deste defecto, que, por imperativo legal, debe ser correxido con carácter previo á aprobación do PCAP, xustificando os criterios que se propoñan neste, pois só coñecendo de antemán o razonamento acerca dos criterios utilizados se poderá impugnar fundadamente o PCAP. Doutro xeito, produciríase indefensión.

III.- Introducción do criterio de fomento do emprego.

Hai poucos días, a prensa publicaba os datos de emprego do pasado mes de outubro, destacando a forte subida do desemprego na Costa da Morte, que rexistraba 404 novos parados, 43 deles só en Carballo.

Consideramos que a Administración municipal pode e debe facer moito máis na loita contra o desemprego en Carballo. Nomeadamente, o goberno local pode e debe introducir na maioría dos Pregos de Cláusulas que rixen os procedementos de contratación de obras, principalmente nas de maior importe de licitación, o criterio do impacto da obra na creación de emprego como un dos aspectos a valorar para a adxudicación. Lamentablemente, e salvo o imperativo legal esixido polas obras do FEIL e do FEESL, o goberno local nunca considerou a creación de emprego como un dos factores a valorar, e esta obra non constitúe unha excepción.

Neste caso estamos a falar dun proxecto valorado en 845.328,40 euros, cantidade importante que xustifica que se valoren criterios de xeración de emprego. Xa que logo, propoñemos que o Concello teña en conta, como criterio de adxudicación para a valoración das ofertas, indicadores relevantes da medida en que o contrato de obra contribuirá ó fomento do emprego, introducindo no Prego de Condicións as modificacións que sexan pertinentes a tal fin, tales como o número de traballadores que se van a empregar na obra e o número de xornadas de traballo, primando o maior número.

IV.- Establecemento dun umbral mínimo de puntuación.

Para garantir a calidade da oferta que resulte adxudictaria, o PCAP deberá establecer un umbral mínimo de puntuación no apartado do plan de execución da obra, de xeito que sexan excluidos os licitadores que non acaden esa puntuación mínima. Non valoramos qué puntuación debe ser a mínima, pois consideramos que lle corresponde ós técnicos municipais establecela, para ser incluida no PCAP previo informe destes.

Por todo o exposto,

SOLICITO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL que teña por formuladas as alegacións e suxerencias que anteceden e, en virtude das mesmas, acorde incorporar ó PCAP as alegacións e os criterios contidos neste escrito.

Carballo, a 5 de novembro de 2010.
jueves, 28 de octubre de 2010

EVENCIO FERRERO, O ETERNO IRRESPONSABLE

QUERE AGORA EXCUSAR A SUA MALA XESTIÓN, CULPANDO A XUNTA DE TÓDOLOS MALES DE CARBALLO.


A permanente irresponsabilidade de Evencio Ferrero (BNG), un alcalde cuxa única prioridade son as campañas de comunicación y todo tipo de foto-presentacións, permítelle agora culpar a Xunta de Galicia de todas as carencias que hai en Carballo,dende a falla de escolas infantís, que leva prometendo dende hai máis de 4 anos, e nalgún momento dixo que construiría dúas, ata a revisión do Plan Xeral de Urbanismo que leva en curso dende 2005, e agora a negativa da concesión de un obradoiro de emprego, todo é culpa da Xunta.

Ante a constatación de que xa non pode enganar máis os carballeses con máis promesas, agora quere facer o papel de vítima do goberno autonómico, esquecendo que é o mesmo que acaba de rematar as obras do polígono industrial, o mesmo que ten en marcha un convenio de máis de 900.000€ para as obras da travesía de Malpica, o mesmo que vai abrir próximamente a ampliación do centro da terceira idade ou que está a financiar importantes obras de saneamento no noso concello.

O alcalde, nun insulto a intelixencia dos carballeses, non dí que durante 4 anos o BNG tivo as competencias en materia social e puido financiar as escolas infantís, que as competencias de urbanismo foron do goberno bipartito e a revisión do plan non se fixo e por último, que tamén no pasado, o goberno bipartito negou unha escola taller a carballo.

En todas estas ocasións o alcalde non levantou a voz nin unha soa vez para criticar ao goberno do seu partido. Curiosamente dende o ano 2005 o concello de Carballo tivo 3 obradoiros de emprego, con un investimento de máis de 2.100.000 €. Os criterios que se utilizaron na asignación dos obradoiros de emprego para 2010 son exactamente os mesmos que nos anos anteriores, e dende logo, nin antes nin agora, o criterio único foi o número de deseprengados, pois de ser así, como é obvio, todas as políticas activas de fomento de emprego estarían concentradas nas cidades e nas grandes poboacións que son as que concentran o maior número de parados en termos absolutos.

martes, 19 de octubre de 2010

Unha vez máis, o Goberno de Carballo fai a vista gorda en unha obra sin licencia.

Na mañá de onte Lunes día 18, o Partido Popular é informado por parte de varios veciños de Paradela, na parroquia de Sofan, de que en esta zona se estaban a iniciar obras de instalación dunha antena de telefonía móvil, e que dado a pouca distancia que a separan das casas non é do seu agrado esta instalación. O concelleiro deste grupo do PP Ricardo Serrano estivo na Oficina Tecnica do Concello donde lle informan que unha empresa de telefonía tiña solicitada esta licencia, pero que ainda está en estudio e non lle foi concedida, polo que non podían iniciar as obras ata que o Concello se pronunciase. O concelleiro de Urbanismo foi informado deste tema por parte do concelleiro do PP Ricardo Serrano, José Antonio Viña contesta que darán orden de paralización das obras. A dia de hoxe comprobamos que a empresa constructora continua coas obras.
Dende o Partido Popular denunciamos a falla de control sobre as obras e solicitará unha vez máis que se paralice esta instalación ata que o Concello se pronuncie na concesión da licencia de instalación, que por outra parte consideramos que non cumple os requisitos que marca a Ordenanza do Concello, xa que a menos de 2.000 metros existe outra instalación similar.


Un saludo
Partido Popular de Carballo - Gabinete de Prensa

sábado, 18 de septiembre de 2010

Reunión coa conselleira de traballo

O Diputado Alberto Sueiro, mantivo hoxe venres unha reunión coa Conselleira de Traballo e Benestar, dona Beatriz Mato, para solicitar o apoio da Xunta de Galicia na construcción da nova escola infantil para Carballo.
Carballo 18/09/2010.- Alberto Sueiro, trasladou a Conselleira o interés do grupo municipal do PP de Carballo de que dende o seu departamento dén a máxima prioridade a construcción de unha nova escola infantil en Carballo. O voceiro do PP expresou á conselleira a necesidade de que a Xunta habilite os recursos necesarios para completar o importe total necesario para execución da obra e que esta poida ser unha realidade no plazo mais breve posible.
Despois de catro anos esperando que o Alcalde de Carballo cumpla co seu compromiso de dotar de novas plazas públicas para os nenos de 0 a 3 anos en Carballo, é necesario que dende todalas Administracions se fagan todoloss esforzos para a construcción de ese novo centro e que se inicie a obra coa maior brevidade. Pola sua banda a Consellería manifestou o seu compromiso de que, ante as dificultades financieras para afrontar o convenio asinado polo bipartito, aportarán as cantidades que se precisen,xunto coa Diputación da Coruña e o Concello de Carballo, para completar o total do investimento.
Beatriz Mato confirmou que a aportación da Xunta de Galicia farase con recursos extraídos do seu departamento correspondentes ao ano 2010, para facilitar que a sua disposición sexa o mais rápida posible e queda a espera que dende o Concello de Carballo lle den traslado de unha petición oficial para iniciar o expediente.
Dende o PP de Carballo valoramos moi positivamente esta confirmación que permitirá que as obras da escola infantil poidan escomenzar canto antes e as nais e pais de Carballo poidamos utilizar este servicio no vindeiro ano.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Cinco Rotondas en 400 metros

Es un gran incordio tener que enfrentarse a cinco rotondas en tan poco espacio, (unos 400 metros) . Y son cinco, si no, empecemos a contar; Cruce Ponte da Pedra (1), Gasolinera (2) Punta del Este-1 (3), Punta del Este-2 (4), e Iglesia de San Cristobal (5).
El alcalde nacionalista, Evencio Ferrero, y la corporación, se empeñan en vendernos que es para humanizar el pueblo. Pero, ¿qué tiene de humano ver como la gente corre a través de las rotondas?. Porque, la verdad, no tienen manera de cruzar andando de Carballo a Xoane, ya que no hay ni un paso habilitado para los peatones, que desde siempre, muchos se desplazaron caminando de esos lugares tan cercanos hasta el casco urbano carballés.
Además, si en cada cruce es necesario una rotonda,¡qué Dios nos coja confesados!. Tenemos un ejemplo no muy lejano, y reciente. Muchos coches que salen de Ikea en Coruña hacia Carballo, cogiendo la salida principal del parking, tienen que dar la vuelta en la rotonda de la avenida de Arteixo, ¡y no pasa nada!. Pero no van a hacer una rotonda justo a 100 metros de la otra.
No tenemos ninguna duda que si eso sucediese en Carballo, si habría otra rotonda en medio.
Rotondas si!. Pero en dosis adecuadas.


miércoles, 15 de septiembre de 2010

Evencio Ferrero, descalifica pero non desminte ó PP de Carballo

O ALCALDE DESCALIFICA O PP PERO NON DESMINTE AS NOSAS DENUNCIAS

O PP DE CARBALLO INSISTE EN QUE A MODIFICACION DO PROXECTO DA TRAVESÍA DA AVENIDA DE MALPICA , NON ESTÁ APROBADO POLA XUNTA

Carballo, 15 de setembro.- O PP de Carballo insiste na súa denuncia sobre a falta de aprobación pola Xunta de Galicia da modificación do proxecto que se está a executar na travesía da estrada de Malpica,

O proxecto orixinal aprobado pola Xunta de Galicia, non contiña, nin o carril bici nin as rotondas que se corresponden con un modificado que a Xunta non ten aprobado formalmente.

As manifestacións do Sr. José Antonio Viña Patiño, deixan en evidencia a veracidade da nosa denuncia cando afirma que o modificado “ foi enviado a Xunta” pero non pode presentar o documento de aprobación, e resulta pouco edificante que afirme ”que teñen o compromiso verbal de que as modificacións van ser aprobadas”. O goberno de Carballo por boca do máximo responsable amparase no vello “ti vai facendo”,,,,

O Alcalde de Carballo en vez de presentar os documentos que confirmen que o modificado está aprobado e asinado pola Xunta, adícase a descalificar a oposición. O carril bici e as rotondas non formaban parte do proxecto orixinal e foron incluídas a través do modificado,

O alcalde, Evencio Ferrero, ampárase no futuro desenrolo urbanístico de Carballo coa incorporación de novas rúas para xustificar a rotonda, pero non explica que cando ditas rúas se abran, terán que modificar a rotonda porque está claramente desplazada do centro da vía, xa que o goberno municipal non foi quen de xestionar os terreos necesarios para facela correctamente,

Esta falla de xestión municipal e a permanente improvisación provocan que se malgasten os recursos públicos nunha rotonda provisional, que non mellora a seguridade vial e que xenera perxuicios a algúns negocios establecidos e agravios comparativos polo distinto tratamento dado

A única realidade é, que as discrepancias dentro do goberno en este e outros asuntos, son coñecidas, e en Carballo será a repetición do acontecido no mandato pasado cando dende o BNG adicaranse a “torpedear” a acción do concelleiro de urbanismo de aquel momento, o Sr. Andrade , como despois quedou demostrado polas manifestacións do líder de Terra Galega.

O PP DENUNCIA O AFÁN RECAUDATORIO DO ACTUAL GOBERNO DE CARBALLO

Unha vez máis, este grupo quere denunciar o afán recaudatorio por parte do actual goberno de Carballo.

Carballo, 14 setembro.- Cando despois de máis de sete anos de goberno co BNG, encabezado polo alcalde Evencio Ferrero, non foi quen de reconducir o Deporte en Carballo, cabe recordar que se gastaron máis de 20.000 € en un informe externo para saber as necesidades e direccións que tiña que coller o deporte en Carballo, e a día de hoxe dende o PP consideramos que non houbo resultados positivos.

Tamén cabe recordar que en sete anos pasaron polo concello tres responsables da área de Deportes (José Antonio Periscal, Evencio Ferrero e Marcos Trigo), pero parece que o goberno non e quén de facer un proxecto sólido do deporte en Carballo.

O pasado mes de Agosto encontramos unha proba máis do afán recaudatorio que tén o goberno de Carballo, así como un tremendo fallo de control, xa que cando no mes de agosto a piscina e o gimnasio da C/ Carballo Calero estivo cerrada, ós seus usuarios cobrouselle o recibo íntegro, coma se as instalacións estiveran en servicio.

Dende o PP consideramos que os usuarios deben pagar por facer uso das instalacións municipais, pero sempre e cando se lle presten esos servicios.

Tanto o Alcalde coma o Concelleiro de Deportes deberían aclarar o porqué de este cobro sen sentido, e quén é o responsable de esta falla de control.

Partido Popular-Grupo Municipal de Carballo

Gabinete de Prensa

sábado, 28 de agosto de 2010

Un economista del PSOE desmonta tres mentiras del gobierno


Un socialista llamado Angel Gimeno, y que es el tercer candidato en las primarias sociatas de Madrid, lleva meses intentando desenmascarar las mentiras y tretas de Zapatero en su blog. Lo mejor es leerlo. En este artículo del 25 de Mayo, acusa al gobierno socialista de la Nación, de falsear los datos económicos ante los ciudadanos. Aquí presentamos un fragmento integro que se puede leer en el blog de este Socialista:
"Cada día que Zapatero siga al frente del Gobierno, nos acercaremos más a algo peligroso: Hacer retroceder a España treinta años en su Historia Económica, con todo el desempleo que continuará causando, y con él, mayor sufrimiento y dolor a más y más familias españolas, por culpa de tanta mentira y tanta política económica errática".
Que quede claro que esto no lo escribe alguien del PP, sino un dirigente Socialista, llamado Angel Gimeno.